Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έχουν λήξει

Δράσεις που αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από τη διαδικασία επιλογής τους, μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι τοπικές αγορές εργασίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Συνεταιρισμοί

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Όροι και προϋποθέσεις

Τα ελάχιστα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση – φάκελο του Δικαιούχου ...

Τι χρηματοδοτείται

Στα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 

  • οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και
  • οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και
  • οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Περίοδος υποβολής

από 23/1/2012 έως 12/3/2012

Οι προτάσεις (Σχέδιο Δράσης και τα λοιπά έγγραφα) υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564 Αθήνα, κατά τις ώρες 8:00-17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένες επιστολές. Όσες προτάσεις υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, Κοραή 4 (3ος όροφος). Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται.

Ειδικότερα, το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) και η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Το έντυπο του ΤΔΠΠ και η αίτηση χρηματοδότησης που θα περιέχονται στο φάκελο,  θα πρέπει να είναι τα παραγόμενα από το σύστημα μετά την συμπλήρωση της φόρμας του ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής του ΕΣΠΑ. Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή βρίσκονται στο σύνδεσμο: www.ops.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (3ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271300
Φαξ
210 5271322

Α. Κατερινόπουλος

210 5271309
  

Ο. Καραγεωργίου

210 5271350
  

Ε. Τσόλκα

210 5271300
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/2/2013