Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

Έχουν λήξει

Δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος θα εποπτεύεται από την ΕΥΚΕΚΟ και θα έχει ρόλο επιστημονικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό. Δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Η πρόσκληση αφορά όλη τη χώρα.

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Όροι και προϋποθέσεις

Η πράξη θα υλοποιηθεί από Εταιρικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει ο (κύριος) Δικαιούχος Φορέας ο οποίος ...

Τι χρηματοδοτείται

Βασικές δράσεις του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης:

  • Επιστημονική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Περιφερειακών Μηχανισμών  Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ.- και των άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας
  • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
  • Επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ και άλλων συναρμόδιων με την Κοινωνική Οικονομία υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την ανάπτυξη και προώθηση των Κοιν.Σ.Eπ. και της Κοινωνικής Οικονομίας
  • Διακρατική συνεργασία (μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης).

Προϋπολογισμός

€ 750.000

Περίοδος υποβολής

από 18/4/2013 έως 10/6/2013

Με μέριμνα του (κύριου) Δικαιούχου, υποβάλλεται στην ΕΥΚΕΚΟ ένας φάκελος πρότασης και τόσοι φάκελοι για τη χορήγηση της διαχειριστικής επάρκειας, όσοι και οι φορείς που την αιτούνται. Επισημαίνεται ότι ο/οι φάκελος/οι για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλεται/ονται ταυτόχρονα με το φάκελο της πρότασης. Ο κάθε φάκελος συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται εκτός φακέλου, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η σύνθεση του εταιρικού σχήματος, η επωνυμία του φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail αυτού, το όνομα του αρμοδίου προσώπου για πληροφορίες.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271300
Φαξ
210 5271322

Γιάννης Κανακάκης

210 5271362
Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων 

Χάρης Κοσμαδάκης

210 5271323
Χορήγηση κωδικών ΟΠΣ 

Σοφία Μητροπούλου

210 5271312
Πληροφόρηση-Δημοσιότητα 

Στέλλα Γραικιώτη

210 5271203
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων, Διακρατικότητα 

Αντώνης Τσαχαλίδης

210 5271360
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων, Διακρατικότητα 

Άννα Πάνου

210 5271321
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων, Διακρατικότητα 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/3/2014