Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

  • είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας,
  • αποτελεί Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των Δράσεων του Άξονα Προτεραιότητ 4 "Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Ε.Π. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού",
  • ασκεί καθήκοντα Ειδικής Υπηρεσίας Ενσωμάτωσης των Αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL" στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.